Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Обявени конкурси, промоции и оферти

9.8.2018 г.

За актуални оферти и промоции, направете запитване към отдел "Маркетинг и продажби"

 

Частно средно училище "Юрий Гагарин"в СОК "Камчия", обявява свободна позиция за: 

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ  в целодневна организация на учебния ден

Изисквания към кандидатите:

 • Квалификация за начален учител
 • Предишен опит в работа с ученици /начална училищна възраст/
 • Знания по детска и възрастова психология и познание на възрастовите особености и потребности
 • Познаване и спазване на книжовните езикови норми на съвременния български език, свързани с устната и писмената реч при самоподготовката и общуването с учениците, и контролиране на спазването от тяхна страна на изискванията към устната и писмената реч
 • Умения за предаване на знания и увлекателно представяне на информация
 • Познаване на възможностите на информационните и комуникационните технологии и прилагането им в работата

Ние предлагаме:

 • Работа на пълен работен ден
 • Осигурен транспорт
 • Възможност за професионална реализация
 • Приятна работна атмосфера
 • Работа в малки групи от ученици
 • Много добро заплащане

В случай, че отговаряте на изискванията изпратете пълна автобиография с актуална снимка на e-mail: chsou_ygagarin@abv.bg

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ И ДОСТАВКИ

 

I.ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДОСТАВКИ, ЗА КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТКРИТ КОНКУРС:


- Поддържане и сервиз на асансьорни уредби;

- Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за сградни топлотехнически инсталации;

- Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за термопомпени агрегати (чилъри);

- Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за стандартни климатици;

- Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за омекотителни, хидрофорни и помпени системи;

- Извършване на контрол по електробезопастност и физически фактори;

- Поддръжка на басейните и плувните съоръжения;

- Пране на постелочен инвентар;

- Доставка на постелочен инвентар;

- ПЕСТ контрол;

- Транспортни услуги;

- Изработка на работно и униформено облекло;

- Доставка на хляб и хлебни изделия;

- Доставка на месо и месни продукти;

- Доставка на мляко и млечни продукти;

- Доставка на риби и рибни продукти;

- Доставка на хранителни стоки (бакалски стоки, пакетирани трайни храни);

- Доставка на безалкохолни напитки, натурални сокове, минерална вода, алкохол;

- Доставка на натурални сокове за автомати;

- Доставка на захарни, шоколадови изделия и кафе;

- Доставка на плодове и зеленчуци;

- Доставка на специфични зърнени храни (безглутенови, просо, елда и др.);

- Доставка на вода за диспенсъри;

- Доставка на сладолед;

- Доставка на почистващи, миещи и дезинфектиращи препарати, хигиенни и технически консумативи за почистване;

- Доставка на тоалетна хартия и салфетки;

- Доставка на бутилирана газ;

- Поддръжка на газови съоръжения;

- Доставка на таблетна сол за омекотяване;

- Доставка на строителни и технически материали, електрически компоненти и крушки;

- Доставка на канцеларски материали и консумативи.

 

 

II.НЕОБХОДИМИДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС:


1.Ценова оферта - официално предложение от участника, заверено от длъжностното лице. Офертата съдържа:

а) предмет на доставката или услугата;

б) срокове за изпълнение на поръчката;

в) предлагана цена;

г) срок на валидност на офертата;

д) подизпълнители на поръчката (представят се актуални състояния и на подизпълнителите, когато има такива).

2.Удостоверение за актуално състояние на участника от Агенцията по вписванията, което е издадено не по-късно от месец преди началото на конкурсната процедура.

3.Удостоверение за липса на данъчни задължения от НАП, издадено не по-късно от месец преди началото на конкурсната процедура.

4.Пълномощно на лицето (лицата подписали офертата, в случай че същите нямат представителни функции).

 

 

III.УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ:


1.Офертите за участие в конкурса се подават в администрацията на СОК "Камчия" ЕАД, хотел "Лонгоз", КК "Камчия" до 16.11.2018 г. Всички постъпили оферти се записват в дневник по реда на постъпването им.

2.Крайният срок за подаване на документи за участие е до 17.00 часа на 16.11.2018 г.

3.Критерий за оценка на офертите е икономически изгодното предложение за съответната услуга или доставка.

4.Краен срок за оценка и класиране на постъпилите оферти е 23.11.2018 г.

5.Класираните от комисията фирми,  доставчици на хранителни продукти и напитки, трябва да представят допълнително:

a) yдостоверение за регистрация на обекта от Агенцията по храните;

б) удостоверение за регистрация на превозните средства от Агенцията по храните;

в) сертификати за произход и качество на предлаганите храни или напитки.

6. Класираните от комисията фирми, предоставящи транспортни услуги,  трябва да представят допълнително:

а) действащ лиценз;

б) вид, брой и характеристика на превозните средства.   

7.С класираните от комисията фирми могат да се проведат  допълнителни преговори за сключване на едногодишен договор.

8.В срок до 12.01.2019 г.  всички одобрени фирми ще получат проектодоговори за партньорство.