Санаторно - оздравителен комплекс камчия
Категории

Млад природолюбител

 /Юный натуралист/
(за един съвременен клуб на младите природолюбители)

 

На 01.09.2012 г. влезе в експлоатация Учебно-възпитателен център (УВЦ) "Юрий Гагарин" като  част от СОК "Камчия" ЕАД.  Изградено като модерно съоръжение, с високотехнологично оборудване, центърът е материализиран израз на усилията на Правителството на град Москва да създава комплексни условия за професионално обучение и възпитание на младите московчани. 
Ръководството на СОК "Камчия" и Учебно - възпитателния център си поставят за цел, наред с основната учебна дейност да се създаде обособена  клубна база за извънкласни занимания. Така започна своята работа един  нов клуб "Млад природолюбител" (Юный натуралист).

 

Свидетели сме как съвременните градски деца в значителна степен са откъснати от природата. В един мегаполис, като  Москва е трудно да се реализират дейности, свързани с наблюдения на живата природа, флора и фауна. Точно обратното - в условията на комплекса учениците са потопени в природата. Това е било водещото разбиране и при създаването на клуба  - да се използва рационално и максимално уникалното месторазположението на СОК"Камчия", който е в непосредствена близост до резерват "Камчия". В него девствената лонгозна гора е дом за много и разнообразни, както растителни , така и животински видове, защитени от ЮНЕСКО.

 

10

 

Целите на клуба и дейността му са подчинени на каузата -  да се формират личности, които умеят да общуват с природата, без да й вредят, да я пазят и съхраняват  за идните поколения, да осъзнаят връзката "Човек - Земя - Космос".
На учениците от Москва се предоставя отлична възможност да  изследват почвата, географските характеристики на природните ресурси на района  - гора, море и река, пясъчни дюни. Така  се развиват представите на участниците за взаимовръзката между растителния и животински свят, формират се навици и умения за изучаването на живата природа,  възпитава се уважително  отношение, както към тях самите, така и към заобикалящия ги свят. Членовете на клуба  развиват  способностите си за общуване, наблюдение, анализиране, работа в екип.

 

12

 

За реализиране на целите се използват словесни, визуални, практически методи. Освен лекции, разкази и беседи, се реализират лабораторни практически упражнения, биологични експерименти, микроскопски наблюдения, вземат се микропроби. Чрез практическите занятия, провеждани  сред природата, децата имат възможност да се докоснат до автентичните природни дадености, да вземат проби за микроскопски анализи, да съберат материали за направата на хербарий. Така задълбочават знанията си за микросвета, почвата, флората и фауната, създават и обработват сами микрофотографии, наблюдават под микроскоп прости организми, растения и животни.
За да може всичко това да се случи са създадени прекрасни условия. Учебно - възпитателният център е с високотехнологично оборудване  - цифрови микроскопи с възможности за видеозаписи, високоскоростен интернет, цифрова биологична лаборатория, мултимедия и компютърна техника, контейнери за отглеждане на растения, набор за изучаване на гео-  и фототропизма, събиране на хербарий, разчитане на шайби от различни дървесни видове за определяне на възрастта им и др. Всяко  работно място има микроскоп и е компютъризирано.

 

За обогатяване на клубната дейност, активно се работи с Лесотехническия университет в София. Университетът е предоставил ценни сбирки (богата хербарна сбирка; сбирка с плодове и семена на типичните за региона дървесни и храстови видове, почвени профили, дидактически табла и др.). По-важното е, че с разнообразни и ефективни форми и средства се работи  по посока на екологичното възпитание на подрастващите.

 

11

 

От започването на работа на клуба до сега повече от двеста деца от Детски оздравителен лагер "Радуга" са приобщени към еколого-биологическата тематика, а над петдесет от тях са със сертификати  за активна работа. Надеждата е заключителните сбирки на клуба, които се провеждат сред природата, за всяко дете да бъдат начало на активната му дейност по опазването й.